Кандидатa за народен представител Емил Георгиев с приемна за гражданите

Кан­ди­дат за наро­ден пред­ста­ви­тел от 25 МИР София с пре­фе­рен­ци­а­лен № 102

Тя се нами­ра във офи­са на Феде­ра­ция на потре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия /ФПБ/ с адрес гр. София, ул. Вес­лец № 2 /срещу мла­деж­кия театър/. В при­ем­на­та ще бъдат комен­ти­ра­ни потре­би­тел­с­ки­те проб­ле­ми на граж­да­ни­те. Нуж­да­е­щи­те се ще полу­чат, ако е необ­хо­ди­мо прав­на консултация.

Гра­фик за посещения.

- При­ем­но вре­ме от 14.00 — 17.00 часа

- Дати все­ки втор­ник, сря­да и петък до изборите:

Месец октом­в­ри

- сря­да 27. 10.2021
— петък 29. 10.2021

Месец ноем­в­ри

- втор­ник 2. 11.2021
— сря­да 3. 11.2021
— петък 5.11.2021

- втор­ник 9. 11.2021
— сря­да 10. 11.2021
— петък 12. 11.2021

Усло­вия за достъп­ност до офи­са на ФПБ

- Съг­лас­но изис­к­ва­ни­я­та на РЗИ в офи­са вли­за по един човек, два­ма ако са семейс­т­во, или по общ проб­лем. Изчак­ва­не­то ста­ва на ули­ца­та пред офи­са. Носе­не­то на мас­ки е задължително!

- Да се носят доку­мен­ти по проб­ле­ма /ако има/ и крат­ко опи­са­ние в сво­бо­ден текст

- Наши сът­руд­ни­ци ще при­мат жал­би­те, ще ги пре­на­со­чат към юрис­ти­те на федерацията

- граж­да­ни­те ще полу­чат отго­вор онлайн, ако има нуж­да ще се про­ве­де и вто­ра среща

- Прак­ти­ка­та сочи, че най-мно­го са жал­би­те сре­щу моно­пол­ни­те дру­жес­т­ва, като пър­ве­нец е Топ­ло­фи­ка­ция София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.