Проф. Петранка Троянова

Проф. Пет­ран­ка Тро­я­но­ва кан­ди­дат за пред­сто­я­щи­те пар­ла­мен­тар­ни избо­ри от коа­ли­ция БСП за Бъл­га­рия в 24 МИР София с пре­фе­рен­ци­а­лен № 102, посе­ти при­ем­на­та на ПК Еког­лас­ност /коалиционен партньор/. Тя бе посрещ­на­та от Емил Геор­ги­ев – пред­се­да­тел на пар­ти­я­та и Емил Дрин­до­лов – зам. пред­се­да­тел. Бяха обсъ­де­ни реди­ца здра­вос­лов­ни и потре­би­тел­с­ки проблеми.
Дома­ки­ни­те заяви­ха, че под­кре­пят проф. Тро­я­но­ва на пред­сто­я­щи­те избо­ри и при­кан­ват сво­и­те сим­па­ти­зан­ти и чле­но­ве от 24 МИР, да гла­су­ват с БЮЛЕТИНА 33, пре­фе­рен­ция 102!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.