“Екогласност” — 1989 год.

Кога­то Жив­ков беше на власт. Шес­т­ви­е­то на “Еког­лас­ност” в 23 непуб­ли­ку­ва­ни снимки
Досе­га не сме виж­да­ли сним­ки като тези. Те за пър­ви път показ­ват кол­ко мно­го­люд­но е пър­во­то шес­т­вие, про­ве­де­но в София, дока­то Тодор Жив­ков е още на власт.
Дата­та е 3 ноем­в­ри 1989 г., кога­то Бъл­га­рия е едно­пар­тий­на дър­жа­ва с едно­лич­на власт и пла­но­ва ико­но­ми­ка, без сво­бо­ден печат и без сво­бо­да на сдружаването.
Сним­ки­те са на Цве­тан Том­чев, кой­то си спом­ня онзи ден по след­ния начин:
“Бях на 29 годи­ни, но не зна­ех как­во е пар­тия, освен един­с­т­ве­на­та у нас БКП и с почу­да гле­дах мои връс­т­ни­ци, бат­ков­ци, чичов­ци, кои­то вди­га­ха лозун­ги като “Проф­съ­юз ПОДКРЕПА” и неза­ви­си­мо­то сдру­же­ние „Еког­лас­ност”.
Днес Цве­тан Том­чев е отго­во­рен фото­ре­дак­тор във в. “Труд”.
Пове­че­то от сним­ки­те се пуб­ли­ку­ват за пър­ви път.
Цве­тан Томчев
Татя­на Ваксберг
0
Достиг­на­ти хора
0
Анга­жи­ра­ния
Distribution Score
Под­сил­ва­не на публикация
Харес­ва­не
Комен­тар
Спо­де­ля­не

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.