Трябва да отдалечим търговията от здравеопазването

проф. Пет­ран­ка Троянова

Дър­жав­ни­те и общин­с­ки­те бол­ни­ци са гръб­на­ка на наше­то здра­ве­о­паз­ва­не. В момен­та всич­ки те са тър­гов­с­ки дру­жес­т­ва. За съжа­ле­ние това дава въз­мож­ност да се изкри­вят някои прин­ци­пи на меди­ци­на­та, превръ­щай­ки я в тър­го­вия. Ние бих­ме жела­ли да отда­ле­чим тър­го­ви­я­та от здра­ве­о­паз­ва­не­то. Това каза проф. д‑р Пет­ран­ка Тро­я­но­ва, кан­ди­дат за наро­ден пред­ста­ви­тел, вто­ра в лис­та­та на „БСП за Бъл­га­рия“ за 24 МИР в София.

„Една от мер­ки­те, кои­то пред­ла­га­ме и ще рабо­тим тя да се слу­чи, е да се отме­ни тър­гов­с­кия ста­тут на уни­вер­си­тет­с­ки­те, облас­т­ни­те и общин­с­ки­те бол­ни­ци“, обяс­ни кан­ди­да­тът за наро­ден пред­ста­ви­тел и допъл­ни, че про­мя­на­та ще е мно­го трудна.

По думи­те й „БСП за Бъл­га­рия“ със своя екс­пер­тен потен­ци­ал, с поли­ти­чес­кия си опит и с воля­та си за про­мя­на може да напра­ви необ­хо­ди­ми­те реформи.

„Зато­ва съм част от пар­ти­я­та и ще рабо­тя за изграж­да­не­то на едно съв­ре­мен­но, соли­дар­но, достъп­но и рав­но­пос­та­ве­но здра­ве­о­паз­ва­не“, заяви тя.

Кан­ди­да­тът за наро­ден пред­ста­ви­тел обяс­ни, че „БСП за Бъл­га­рия“ ще насто­я­ва да се въве­де лич­на­та елек­т­рон­на здрав­на кар­та. „Тя ще дава инфор­ма­ция как­то за здрав­ния ста­тус на паци­ен­та, така и инфор­ма­ция дали той е оси­гу­рен, тъй като по послед­ни дан­ни 14% от насе­ле­ни­е­то не пла­ща здрав­ни внос­ки. Иска­ме и лекар­с­т­ва­та за деца­та до 14-годиш­на въз­раст да са без­п­лат­ни“, изтък­на социалистката.

Проф. Тро­я­но­ва засег­на и тема­та с лип­са­та на пер­со­нал и меди­цин­с­ки спе­ци­а­лис­ти. „Мно­го от тях са в пен­си­он­на въз­раст, а мла­ди­те зами­на­ват в чуж­би­на. Някои спе­ци­ал­нос­ти, като анес­те­зи­о­ло­гия и реа­ни­ма­ция, мик­ро­би­о­ло­гия, пато­а­на­то­мия, педи­ат­рия, не се харес­ват на мла­ди­те, тъй като се теж­ки и труд­ни. Тряб­ва да вър­нем дос­той­но­то запла­ща­не на лека­ри­те и меди­цин­с­кия пер­со­нал. Така ще моти­ви­ра­ме мла­ди­те хора да оста­нат и да рабо­тят тук“, каза изтък­на­ти­ят лекар.

Тя при­зо­ва хора­та да изля­зат и да гла­су­ват на 14 ноем­в­ри. „БСП е един­с­т­ве­на­та пар­тия, коя­то има 130-годиш­на исто­рия. Всич­ки дру­ги се ока­за­ха про­ек­ти, съз­да­де­ни за опре­де­ле­но вре­ме, с опре­де­ле­на цел. Като депу­тат ще рабо­тя за едно достъп­но и модер­но здра­ве­о­паз­ва­не. Имам с как­во да помог­на за про­мя­на­та, коя­то е необ­хо­ди­ма в здра­ве­о­паз­ва­не­то“, заяви проф. д‑р Пет­ран­ка Троянова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.