Електроснабдяване

електрически стълб

2. Електроснабдяване

2.1 Продажба на ел.енергия по свободно договорени цени

ЧЕЗ-информация

2.2. Заповедно производство

 • Уведомление
 • Заповед за изпълнение на парично задължение със срок за възражение 14 дни – за връчването се използват и частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

Необходими действия за защита:

 • Депозиране на Възражение в Районен съд ( за София в СРС на ул. „Съборна” № 9) или пред ЧСИ в срок до 14 дни от получаването.

2.3 Исково производство

 • Съобщение (Уведомление)
 • Искова молба с едномесечен срок за депозиране на Отговор-възражение по ИМ в Районен съд

Необходими действия за защита:

 • Депозиране на Отговор-възражение по ИМ с мотиви по общите нарушения на водоснабдителните дружества
 • неустанавено вещно право и ползване на имота и незаконосъобразно прехвърлена партида.
 • неосигурено метрологично средство за търговско измерване (СТИ) – електромера в нарушение на чл. 43 на ЗСИ;
 • завишени количества на отчетената ел. енергия през отделни периоди;
 • формирани в нарушение на чл. 24 на ЗБНБ сметки;
 • включени в сумите сметки погасени по давност;
 • включени в сумите лихви погасени по давност;
 • Депозиране на становища по представените в съдебното производство съдебно-технически и съдебно-счетоводни експертизи с общи недъзи, като:
 • използване единствено и изцяло частните документи на ищеца;
 • неотчетени и несъобразени нарушения, изброени по-горе.