Електроснабдяване

електрически стълб

2. Електроснабдяване

2.1 Продажба на ел.енергия по свободно договорени цени

ЧЕЗ-инфор­ма­ция

2.2. Заповедно производство

 • Уве­дом­ле­ние
 • Запо­вед за изпъл­не­ние на парич­но задъл­же­ние със срок за въз­ра­же­ние 14 дни – за връч­ва­не­то се изпол­з­ват и час­т­ни съдеб­ни изпъл­ни­те­ли (ЧСИ).

Необ­хо­ди­ми дейс­т­вия за защи­та:

 • Депо­зи­ра­не на Въз­ра­же­ние в Райо­нен съд ( за София в СРС на ул. „Събор­на” № 9) или пред ЧСИ в срок до 14 дни от получаването.

2.3 Исково производство

 • Съоб­ще­ние (Уве­дом­ле­ние)
 • Иско­ва мол­ба с едно­ме­се­чен срок за депо­зи­ра­не на Отго­вор-въз­ра­же­ние по ИМ в Райо­нен съд

Необ­хо­ди­ми дейс­т­вия за защи­та:

 • Депо­зи­ра­не на Отго­вор-въз­ра­же­ние по ИМ с моти­ви по общи­те нару­ше­ния на водос­наб­ди­тел­ни­те дружества
 • неус­та­на­ве­но вещ­но пра­во и пол­з­ва­не на имо­та и неза­ко­но­съ­об­раз­но прехвър­ле­на партида.
 • нео­си­гу­ре­но мет­ро­ло­гич­но сред­с­тво за тър­гов­с­ко измер­ва­не (СТИ) – елек­т­ро­ме­ра в нару­ше­ние на чл. 43 на ЗСИ;
 • зави­ше­ни коли­чес­т­ва на отче­те­на­та ел. енер­гия през отдел­ни периоди;
 • фор­ми­ра­ни в нару­ше­ние на чл. 24 на ЗБНБ сметки;
 • вклю­че­ни в суми­те смет­ки пога­се­ни по давност;
 • вклю­че­ни в суми­те лих­ви пога­се­ни по давност;
 • Депо­зи­ра­не на ста­но­ви­ща по пред­ста­ве­ни­те в съдеб­но­то про­из­вод­с­тво съдеб­но-тех­ни­чес­ки и съдеб­но-сче­то­вод­ни екс­пер­ти­зи с общи недъ­зи, като:
 • изпол­з­ва­не един­с­т­ве­но и изця­ло час­т­ни­те доку­мен­ти на ищеца;
 • неот­че­те­ни и несъ­об­ра­зе­ни нару­ше­ния, избро­е­ни по-горе.