Архив на: Atanas Topalov

Емил Георгиев, председател на ФПБ: Потребителите да избират големи и опитни търговци на електроенергия

/КРОСС/ Визит­ка
Емил Геор­ги­ев е роден в с. Куто­во, общи­на Видин. Завър­шил е ВИХВП в Плов­див. Спе­ци­а­ли­зи­рал е в Авс­т­рия и в Анг­лия — защи­та на пра­ва­та на потре­би­те­ли­те. Има две спе­ци­а­ли­за­ции в област­та на мес­т­но­то само­уп­рав­ле­ние в САЩ. Сред осно­ва­те­ли­те е на пар­тия Поли­ти­чес­ки клуб “Еког­лас­ност”, а от 2006 годи­на е лидер на пар­ти­я­та. Геор­ги­ев е дъл­го­го­ди­шен член на наци­о­нал­но­то ръко­вод­с­тво на феде­ра­ци­я­та на потре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия (фПБ), а през 2019 годи­на ста­на пред­се­да­тел на орга­ни­за­ци­я­та. Депу­тат в 42-то НС.

- Г‑н Геор­ги­ев, като че ли на паза­ра на елек­т­ро­е­нер­гия настъп­ва пани­ка с набли­жа­ва­не­то на 1 октом­в­ри, кога­то всич­ки мал­ки фир­ми тряб­ва да изля­зат на сво­бод­ния пазар. Има ли осно­ва­ние за паника?

Напре­же­ни­е­то се съз­да­ва от рек­ла­ми, с кои­то нови на паза­ра тър­гов­ци се стре­мят да спе­че­лят кли­ен­ти. Мяс­то за пани­ка оба­че няма. Засе­га про­це­сът вър­ви глад­ко, защо­то е пред­ви­ден голям пре­хо­ден пери­од — до 30 юни дого­ди­на, в кой­то всич­ки фир­ми, хле­бар­ни­ци, фри­зьор­с­ки сало­ни, дреб­ни мага­зи­ни и дру­ги, да избе­рат своя достав­чик на елек­т­ро­е­нер­гия или да оста­нат при насто­я­щия си достав­чик.
На 18 сеп­тем­в­ри учас­т­вах в засе­да­ние на Потре­би­тел­с­кия съвет към ЧЕЗ, на кое­то коле­ги­те от ЧЕЗ Елек­т­ро Бъл­га­рия пред­ста­ви­ха ана­лиз как про­чи­та про­це­сът. Обсъ­дих­ме как­ви са рис­ко­ве­те и за как­во тряб­ва да вни­ма­ват кли­ен­ти­те. Мога да успо­коя, че след 1 октом­в­ри никой няма да оста­не без елек­т­ро­е­нер­гия. Всич­ки потре­би­те­ли, дори и тези, кои­то не са си избра­ли достав­чик, ще про­дъл­жат да полу­ча­ват елек­т­ро­е­нер­гия, но вече не от досе­гаш­ния си достав­чик в качес­т­во­то му на кра­ен снаб­ди­тел, а в качес­т­во­то му на тър­го­вец на сво­бод­ния пазар чрез типов дого­вор.
Заед­но с оста­на­ли­те коле­ги в Потре­би­тел­с­кия съвет обсъ­дих­ме някол­ко полез­ни съве­та, с кои­то потре­би­те­ли­те могат да се съоб­ра­зя­ват, за да не попад­нат в капа­на на нело­ял­ни­те тър­гов­с­ки практики.

- Кое е най-важ­но при избо­ра на достав­чик — цена­та или качес­т­во­то? Как­во бих­те посъ­вет­ва­ли потребителите?

При избор на достав­чик кли­ен­ти­те не тряб­ва да бър­зат, а вни­ма­тел­но да раз­гле­дат раз­лич­ни­те офер­ти и да про­учат раз­лич­ни­те достав­чи­ци, кои­то им пред­ла­гат услу­ги­те си. В край­на смет­ка, кога­то ни забо­ли зъб, не отива­ме на пър­вия зъбо­ле­кар, а пра­вим пред­ва­ри­тел­но про­уч­ва­не.
Цена­та не е един­с­т­ве­ни­ят фак­тор за взи­ма­не на реше­ние. Не по-мал­ко същес­т­ве­ни са сигур­ност­та на достав­ка­та, начи­нът на пла­ща­не, мате­ри­ал­но-тех­ни­чес­ка­та обез­пе­че­ност за обслуж­ва­не на кли­ен­ти­те. Мно­го е важ­но тър­го­ве­цът на елек­т­ро­е­нер­гия, с кой­то ще се сключ­ва дого­во­рът, да е лицен­зи­ран. Най-дос­то­вер­на инфор­ма­ция кои са лицен­зи­ра­ни­те тър­гов­ци има на уеб­сай­та на Елек­т­ро­е­нер­гия сис­те­мен опе­ра­тор (ЕСО).
Бих посъ­вет­вал потре­би­те­ли­те да попи­тат дали тър­го­ве­цът дава въз­мож­ност за раз­сроч­ва­не на пла­ща­не­то, ако кли­ен­тът изпит­ва финан­со­ви затруд­не­ния през зима­та. Това е осо­бе­но важ­но, ако се повто­ри ситу­а­ци­я­та от нача­ло­то на годи­на­та, кога­то мно­го мал­ки биз­не­си бяха затво­ре­ни или спря­ха вре­мен­но да работят.

- Освен финан­со­ви­те пара­мет­ри, как­во дру­го тряб­ва да се гледа?

Тряб­ва да про­учи­те с как­ва мре­жа от центрове/офиси за кли­ен­ти, раз­по­ла­га тър­го­ве­цът, с кой­то иска­те да под­пи­ше­те дого­вор. Дали има кол цен­тър, на кой­то може­те да се свър­же­те по вся­ко вре­ме и достъ­пен кор­по­ра­ти­вен сайт. Посе­те­те ги пред­ва­ри­тел­но.
По вре­ме на потре­би­тел­с­кия съвет чух­ме кол­ко е важен тър­гов­с­ки­ят опит и рабо­та­та на паза­ра на едро, за да може тър­гов­с­ка­та ком­па­ния да даде цена, коя­то да позво­ли на потре­би­те­ли­те да опти­ми­зи­рат раз­хо­ди­те си за енер­гия, като в също­то вре­ме им гаран­ти­ра, че до някол­ко месе­ца тър­го­ве­цът няма да фали­ра.
Не се дове­ря­вай­те на все­ки, кой­то се пред­ста­вя за слу­жи­тел на тър­го­вец. Поис­кай­те пред­ста­ви­те­лят на тър­го­ве­ца да се иден­ти­фи­ци­ра. Не е изклю­че­но измам­ни­ци да се пред­ста­вят за тър­гов­ци на елек­т­ро­е­нер­гия.
Важ­но да позна­ва­те тър­го­ве­ца. Потър­се­те пред­ва­ри­тел­но инфор­ма­ция за него от офи­ци­ал­ни или неза­ви­си­ми източ­ни­ци. Поис­кай­те мне­ние от познат, кой­то вече има дого­вор с него.
Екс­пер­ти­те посъ­вет­ва­ха потре­би­те­ли­те да полу­чат и пазят всич­ки дого­во­ри, кои­то подписват.

- Кой е достав­чи­кът на елек­т­ро­е­нер­гия на Феде­ра­ци­я­та на потре­би­те­ли­те и смя­та­те ли да го смените?

Поне­же се нами­ра­ме на тери­то­ри­я­та на Запад­на Бъл­га­рия, наши­ят достав­чик е ЧЕЗ Елек­т­ро. Въз­на­ме­ря­ва­ме да не го сме­ня­ме. Доб­ре рабо­тим с ком­па­ни­я­та, зна­ем къде да ги наме­рим. Спо­кой­ни сме, защо­то имат опит и като тър­го­вец, кой­то успеш­но рабо­ти на сво­бод­ния пазар. В гру­па­та на ЧЕЗ е и ЧЕЗ Трейд, кои­то са едни от най-голе­ми­те тър­гов­ци на паза­ра на едро още от 2005 г.. Всич­ко това ни вдъх­ва увереност.

- Как очак­ва­те да про­те­че либе­ра­ли­за­ци­я­та на паза­ра за бито­ви­те клиенти?

Спо­ред евро­пейс­ки­те дирек­ти­ви това тряб­ва да се слу­чи до 2025 г. Бих пре­по­ръ­чал оси­гу­ря­ва­не­то на по-доб­ра инфор­ми­ра­ност от стра­на на пра­ви­тел­с­т­во­то, за да не се допус­не натруп­ва­не на напре­же­ние. Ние вни­ма­тел­но сле­дим про­це­са на изли­за­не­то на фир­ми­те от 1 октом­в­ри 2020 г. на отво­рен пазар и сме гото­ви да се вклю­чим в дис­ку­сии за отва­ря­не­то на паза­ра за бито­ви­те кли­ен­ти и за защи­та на уяз­ви­ми­те потре­би­те­ли. При всич­ки слу­чаи съм убе­ден, че опи­тът и надеж­д­ност­та на достав­чи­ка ще гаран­ти­рат спо­койс­т­ви­е­то на кли­ен­ти­те на сво­бо­ден пазар.

Йод за здравна профилактика

Въпрос:

Здра­вей­те,

Заку­пих Йоден ком­п­лекс на Арте Вита (www​.artevita​.bg). На бутил­ка­та ПДД е 166мкг/микрограма/ден, а сай­та дава инфор­ма­ция за 12.5–50мг/милиграма/ден. Могат ли да се упот­ре­бя­ват тол­ко­ва висо­ки дози Йод? Тин­к­ту­ра в апте­ки­те под­хо­дя­ща ли е за орал­но приложение?

Отговор:

Ува­жа­е­ми г‑н Х.,

Напра­вих­ме про­вер­ка и осъ­щес­т­вих­ме кон­такт с пред­ста­ви­тел на фир­ма­та про­из­во­ди­тел. Йодът като минерал/микроелемент е добав­ка към хра­на­та. Съг­лас­но СЗО и Зако­на за хра­ни­те- ПДД от 12.5–50мг е 250 пъти по-голя­ма от уза­ко­не­на­та дейс­т­ва­ща нор­ма- 150–200мкг/ден. Офи­ци­ал­ни изслед­ва­ния няма и лип­с­ва обоснов­ка на посо­че­на­та зако­но­ва нор­ма. От нача­ло­то на 60-те годи­ни в Япо­ния дейс­т­ва стан­дарт от 13.5–50мг/ден. В нео­фи­ци­ал­но съв­ре­мен­но изслед­ва­не от 1994–2005год. наре­че­но „Йоден про­ект“- аме­ри­кан­с­ки спе­ци­а­лис­ти изпит­ват вър­ху 4000 паци­ен­та дози от 10–100мг/ден и фак­ти­чес­ки потвър­ж­да­ват ПДД от 12.5–50мг/дневно дейс­т­ва­ща в Япо­ния. След като реша­ва мно­жес­т­во теж­ки хро­нич­ни проб­ле­ми, еки­път на проф. д‑р Гай Абрахам(ендокринолог) пра­ви изво­да, че нис­ка­та забо­ле­ва­е­мост, висо­ка­та рабо­тос­по­соб­ност и инте­лект, и най-голя­ма­та в све­та сред­на про­дъл­жи­тел­ност на живо­та сред япон­ци­те се дъл­жи име­но на висо­кия ежед­не­вен при­ем на Йод, оси­гу­ря­ван от мес­т­ни видо­ве водо­рас­ли отглеж­да­ни в спе­ци­ал­ни фер­ми. Йод­на­та тин­к­ту­ра е „неор­га­ни­чен“ йод със сил­на окис­ли­тел­на спо­соб­ност. Тя има агре­сив­но дейс­т­вие при орал­на упот­ре­ба и е под­хо­дя­ща за ава­рий­на помощ и дезин­фек­ция. Йод­ни­ят ком­п­лекс на Арте Вита е „органичен“(наподобява при­род­на­та фор­ма). Окис­ли­тел­на­та способност/ ток­сич­ност­та на Йода в него е сил­но редуцирана(близо300%), кое­то го пра­ви мно­го ефек­ти­вен за про­дъл­жи­тел­на орал­на и дер­мал­на упот­ре­ба. Нор­ма­та от 50мг/ден за вът­ре­шен при­ем е изпи­та­на лич­но от соб­с­тве­ни­ци­те в про­дъл­же­ние на 2 годи­ни при неп­ре­къс­нат ежед­не­вен при­ем с мно­го добро въз­дейс­т­вие за орга­низ­ма без здрав­ни оплак­ва­ния и стра­нич­ни ефек­ти. Въп­ре­ки, че спо­ред офи­ци­ал­но изслед­ва­не в Бъл­га­рия- 50% от хора­та имат енде­мич­на гуша(следствие от тежък йоден дефи­цит)- при наси­ща­не на орга­низ­ма с йод, осо­бе­но тряб­ва да вни­ма­ват слу­ча­и­те на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на терапия(прием на йод чрез L‑тироксин), така как­то се вни­ма­ва при въз­ста­но­вя­ва­не след теж­ко хро­нич­но обез­вод­ня­ва­не или про­дъл­жи­тел­но гладуване.

Забе­леж­ка: Изне­се­на­та инфор­ма­ция не изчер­п­ва сери­оз­ния проб­лем с йод­ния дефи­цит, от кой­то стра­да 96% от чове­чес­т­во­то. В този сми­съл не може да послу­жи за взе­ма­не на реше­ние да/не упот­ре­бя­ва­те Йод. Здра­ве­то е лич­на отго­вор­ност, и ако наис­ти­на тър­си­те инфор­ми­ра­но реше­ние, потър­се­те допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция като лич­но про­ве­ри­те фак­ти­те за кон­к­рет­ния случай.