Топлинна услуга

парно

1. Топлинна услуга

1.1 заповедно производство

 • Уве­дом­ле­ние,
 • Запо­вед за изпъл­не­ние на парич­но задъл­же­ние със срок за въз­ра­же­ние 14 дни

Необ­хо­ди­ми дейс­т­вия за защи­та:

 • Депо­зи­ра­не на Въз­ра­же­ние в Райо­нен съд  в срок до 14 дни от получаването.

1.2 исково производство

 • Съоб­ще­ние (Уве­дом­ле­ние)
 • Иско­ва мол­ба с едно­ме­се­чен срок за депо­зи­ра­не на Отго­вор-въз­ра­же­ние по ИМ в Райо­нен съд

Необ­хо­ди­ми дейс­т­вия за защита:

 • Депо­зи­ра­не на Отго­вор-въз­ра­же­ние по ИМ с моти­ви по общи­те нару­ше­ния на топ­ло­фи­ка­ци­он­ни­те дружества
 • неус­та­на­ве­но вещ­но пра­во и пол­з­ва­не на имо­та и неза­ко­но­съ­об­раз­но прехвър­ле­на партида.
 • неу­за­ко­не­на або­нат­на стан­ция, съг­лас­но дейс­т­ва­ща­та нор­ма­тив­на уред­ба- лип­са на Про­то­кол от про­ве­де­на 72 – часо­ва топ­ла про­ба и изда­ден въз осно­ва на про­то­ко­ла Акт за въвеж­да­не в експлоатация;
 • нео­си­гу­ре­но мет­ро­ло­гич­но сред­с­тво за тър­гов­с­ко измер­ва­не (СТИ) – общия топ­ло­мер в АС в нару­ше­ние на чл. 43 на ЗСИ;
 • нева­лид­ни по офор­м­ле­ние про­то­ко­ли на СЕС за въвеж­да­не на дяло­во раз­пре­де­ле­ние и изте­къл срок на на валид­ност на Дого­во­ра меж­ду фир­ма за дяло­во раз­пре­де­ле­ние (ФДР) и СЕС;
 • зави­ше­ни коли­чес­т­ва на доста­ве­на­та топ­лин­на енер­гия (ТЕ) за отоп­ле­ние имот и БГВ;
 • фор­ми­ра­ни в нару­ше­ние на чл. 24 на ЗБНБ сметки;
 • вклю­че­ни в суми­те смет­ки пога­се­ни по давност;
 • вклю­че­ни в суми­те лих­ви пога­се­ни по давност;
 • вклю­че­ни в суми­те мора­тор­ни лих­ви начис­ле­ни в нару­ше­ние на чл. 86 (2) на ЗЗД;
 • Депо­зи­ра­не на ста­но­ви­ща по пред­ста­ве­ни­те в съдеб­но­то про­из­вод­с­тво съдеб­но-тех­ни­чес­ки съдеб­но – сче­то­вод­ни екс­пер­ти­зи с общи недъ­зи, като:
 • изпол­з­ва­не един­с­т­ве­но и изця­ло час­т­ни­те доку­мен­ти на ищеца;
 • неот­че­те­ни и несъ­об­ра­зе­ни нару­ше­ния, избро­е­ни по-горе.

В резул­тат на про­ве­де­на защи­та в посо­че­ния по-горе план резул­та­ти­те са пове­че от доб­ри, като изця­ло отхвър­ле­ни­те иско­ве на Топ­ло­фи­ка­ция София са с мотиви:

 • лип­са на мол­ба дек­ла­ра­ция за откри­ва­не на партида;
 • неза­ко­но­съ­об­ра­зен про­то­кол на СЕС и неза­ко­но­съ­об­ра­зен дого­вор меж­ду СЕС и ФДР;
 • недо­ка­за­но вещ­но пра­во на имота;
 • недо­ка­за­ни доста­ве­ни коли­чес­т­ва ТЕ поради:
 • неп­ред­с­та­ве­ни отче­ти на ФДР;
 • недо­ка­за­ни тех­но­ло­гич­ни разходи;
 • неза­кон­но приспа­да­не и доба­вя­не на суми от израв­ни­тел­ни сметки;

1.3 изпълнително производство

 • Съоб­ще­ние (Уве­дом­ле­ние)
 • Пока­на за добро­вол­но изпъл­не­ние с при­ло­жен Изпъл­ни­те­лен лист
 • Пока­на за при­ну­ди­тел­но изпълнение
 • Запор­но съобщение;

1.4 изпълнително производство по стар изпълнителен лист