Топлинна услуга

парно

1. Топлинна услуга

1.1 заповедно производство

 • Уведомление,
 • Заповед за изпълнение на парично задължение със срок за възражение 14 дни

Необходими действия за защита:

 • Депозиране на Възражение в Районен съд  в срок до 14 дни от получаването.

1.2 исково производство

 • Съобщение (Уведомление)
 • Искова молба с едномесечен срок за депозиране на Отговор-възражение по ИМ в Районен съд

Необходими действия за защита:

 • Депозиране на Отговор-възражение по ИМ с мотиви по общите нарушения на топлофикационните дружества
 • неустанавено вещно право и ползване на имота и незаконосъобразно прехвърлена партида.
 • неузаконена абонатна станция, съгласно действащата нормативна уредба- липса на Протокол от проведена 72 – часова топла проба и издаден въз основа на протокола Акт за въвеждане в експлоатация;
 • неосигурено метрологично средство за търговско измерване (СТИ) – общия топломер в АС в нарушение на чл. 43 на ЗСИ;
 • невалидни по оформление протоколи на СЕС за въвеждане на дялово разпределение и изтекъл срок на на валидност на Договора между фирма за дялово разпределение (ФДР) и СЕС;
 • завишени количества на доставената топлинна енергия (ТЕ) за отопление имот и БГВ;
 • формирани в нарушение на чл. 24 на ЗБНБ сметки;
 • включени в сумите сметки погасени по давност;
 • включени в сумите лихви погасени по давност;
 • включени в сумите мораторни лихви начислени в нарушение на чл. 86 (2) на ЗЗД;
 • Депозиране на становища по представените в съдебното производство съдебно-технически съдебно – счетоводни експертизи с общи недъзи, като:
 • използване единствено и изцяло частните документи на ищеца;
 • неотчетени и несъобразени нарушения, изброени по-горе.

В резултат на проведена защита в посочения по-горе план резултатите са повече от добри, като изцяло отхвърлените искове на Топлофикация София са с мотиви:

 • липса на молба декларация за откриване на партида;
 • незаконосъобразен протокол на СЕС и незаконосъобразен договор между СЕС и ФДР;
 • недоказано вещно право на имота;
 • недоказани доставени количества ТЕ поради:
 • непредставени отчети на ФДР;
 • недоказани технологични разходи;
 • незаконно приспадане и добавяне на суми от изравнителни сметки;

1.3 изпълнително производство

 • Съобщение (Уведомление)
 • Покана за доброволно изпълнение с приложен Изпълнителен лист
 • Покана за принудително изпълнение
 • Запорно съобщение;

1.4 изпълнително производство по стар изпълнителен лист