Какво бъдеще да очакват българските производители?

Емил Геор­ги­ев — пред­се­да­тел на феде­ра­ци­я­та на потре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия — Част 1
Емил Геор­ги­ев — пред­се­да­тел на феде­ра­ци­я­та на потре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия — Част 2