Йод за здравна профилактика

Въпрос:

Здра­вей­те,

Заку­пих Йоден ком­п­лекс на Арте Вита (www​.artevita​.bg). На бутил­ка­та ПДД е 166мкг/микрограма/ден, а сай­та дава инфор­ма­ция за 12.5–50мг/милиграма/ден. Могат ли да се упот­ре­бя­ват тол­ко­ва висо­ки дози Йод? Тин­к­ту­ра в апте­ки­те под­хо­дя­ща ли е за орал­но приложение?

Отговор:

Ува­жа­е­ми г‑н Х.,

Напра­вих­ме про­вер­ка и осъ­щес­т­вих­ме кон­такт с пред­ста­ви­тел на фир­ма­та про­из­во­ди­тел. Йодът като минерал/микроелемент е добав­ка към хра­на­та. Съг­лас­но СЗО и Зако­на за хра­ни­те- ПДД от 12.5–50мг е 250 пъти по-голя­ма от уза­ко­не­на­та дейс­т­ва­ща нор­ма- 150–200мкг/ден. Офи­ци­ал­ни изслед­ва­ния няма и лип­с­ва обоснов­ка на посо­че­на­та зако­но­ва нор­ма. От нача­ло­то на 60-те годи­ни в Япо­ния дейс­т­ва стан­дарт от 13.5–50мг/ден. В нео­фи­ци­ал­но съв­ре­мен­но изслед­ва­не от 1994–2005год. наре­че­но „Йоден про­ект“- аме­ри­кан­с­ки спе­ци­а­лис­ти изпит­ват вър­ху 4000 паци­ен­та дози от 10–100мг/ден и фак­ти­чес­ки потвър­ж­да­ват ПДД от 12.5–50мг/дневно дейс­т­ва­ща в Япо­ния. След като реша­ва мно­жес­т­во теж­ки хро­нич­ни проб­ле­ми, еки­път на проф. д‑р Гай Абрахам(ендокринолог) пра­ви изво­да, че нис­ка­та забо­ле­ва­е­мост, висо­ка­та рабо­тос­по­соб­ност и инте­лект, и най-голя­ма­та в све­та сред­на про­дъл­жи­тел­ност на живо­та сред япон­ци­те се дъл­жи име­но на висо­кия ежед­не­вен при­ем на Йод, оси­гу­ря­ван от мес­т­ни видо­ве водо­рас­ли отглеж­да­ни в спе­ци­ал­ни фер­ми. Йод­на­та тин­к­ту­ра е „неор­га­ни­чен“ йод със сил­на окис­ли­тел­на спо­соб­ност. Тя има агре­сив­но дейс­т­вие при орал­на упот­ре­ба и е под­хо­дя­ща за ава­рий­на помощ и дезин­фек­ция. Йод­ни­ят ком­п­лекс на Арте Вита е „органичен“(наподобява при­род­на­та фор­ма). Окис­ли­тел­на­та способност/ ток­сич­ност­та на Йода в него е сил­но редуцирана(близо300%), кое­то го пра­ви мно­го ефек­ти­вен за про­дъл­жи­тел­на орал­на и дер­мал­на упот­ре­ба. Нор­ма­та от 50мг/ден за вът­ре­шен при­ем е изпи­та­на лич­но от соб­с­тве­ни­ци­те в про­дъл­же­ние на 2 годи­ни при неп­ре­къс­нат ежед­не­вен при­ем с мно­го добро въз­дейс­т­вие за орга­низ­ма без здрав­ни оплак­ва­ния и стра­нич­ни ефек­ти. Въп­ре­ки, че спо­ред офи­ци­ал­но изслед­ва­не в Бъл­га­рия- 50% от хора­та имат енде­мич­на гуша(следствие от тежък йоден дефи­цит)- при наси­ща­не на орга­низ­ма с йод, осо­бе­но тряб­ва да вни­ма­ват слу­ча­и­те на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на терапия(прием на йод чрез L‑тироксин), така как­то се вни­ма­ва при въз­ста­но­вя­ва­не след теж­ко хро­нич­но обез­вод­ня­ва­не или про­дъл­жи­тел­но гладуване.

Забе­леж­ка: Изне­се­на­та инфор­ма­ция не изчер­п­ва сери­оз­ния проб­лем с йод­ния дефи­цит, от кой­то стра­да 96% от чове­чес­т­во­то. В този сми­съл не може да послу­жи за взе­ма­не на реше­ние да/не упот­ре­бя­ва­те Йод. Здра­ве­то е лич­на отго­вор­ност, и ако наис­ти­на тър­си­те инфор­ми­ра­но реше­ние, потър­се­те допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция като лич­но про­ве­ри­те фак­ти­те за кон­к­рет­ния случай.