Заместник на Кацаров призна: Локдаунът се задава, ето кога!

По думи­те на д‑р Алек­сан­дър Зла­та­нов пър­во­на­чал­но той ще е час­ти­чен, а огра­ни­че­ни­я­та ще са само за неваксинираните

Това заяви в ефи­ра на нова зам.-здравният минис­тър д‑р Алек­сан­дър Златанов. 

“Лок­да­у­нът се зада­ва, да. Не искам да зву­чи като запла­ха, но ако не сме доста­тъч­но отго­вор­ни и дис­цип­ли­ни­ра­ни, ще се стиг­не и до това. Виж­да­те циф­ри­те — има­ме 7000 души в лечеб­ни заве­де­ния и 602 чове­ка в интен­зив­ни отде­ле­ния”, обяс­ни той. 

По думи­те му в момен­та се раз­кри­ват още лег­ла, но на този етап има 700 лег­ла за интен­зив­но лече­ние. Това озна­ча­ва, че има­ме само още 98 лег­ла за хора, на кои­то им тряб­ва респиратор.

Той обяс­ни, че уве­ли­ча­ва­не­то на лег­ла­та кос­т­ва закри­ва­не на дру­ги дей­нос­ти и отде­ле­ния, кое­то също не е добре. 

“Труд­но е да кажем кол­ко дни оста­ват до запъл­ва­не­то на капа­ци­те­ти­те. Хуба­во­то е, че със зеле­ни­те сер­ти­фи­ка­ти скри­та­та забо­ле­ва­е­мост нама­ля, защо­то се пра­вят мно­го тес­то­ве”, каза Златанов.

Той се надя­ва все пак на по-дълъг пери­од, в кой­то да се достиг­нат кри­тич­ни­те стойности.

Зла­та­нов уточ­ни, че има меха­ни­зъм за наста­ня­ва­не на бъл­га­ри и в гръц­ки бол­ни­ци, ако има необ­хо­ди­мост от подоб­но нещо. “Не сме го гово­ри­ли, защо­то засе­га няма необ­хо­ди­мост. Ние сме все пак в едни евро­пейс­ки пра­ви­ла и соли­дар­ност­та е изклю­чи­тел­но важ­на”, заяви той.

По думи­те му това оба­че е само и един­с­т­ве­но, ако в съсед­на­та стра­на имат сво­бод­ни лег­ла, защо­то може да се ока­же, че няма такива. 

Ще има лок­да­ун, ако не овла­де­ем забо­ле­ва­е­мост­та и видим, че циф­ри­те нарас­т­ват лави­но­об­раз­но. Пра­гът ни е над 1000 забо­ле­ли на 100 000 на тери­то­ри­я­та на цяла­та стра­на и запъл­не­ни лег­ла над 9000 в бол­ни­ци­те”, каза той.

Зла­та­нов комен­ти­ра и дали лок­да­у­нът ще е час­ти­чен или пълен:

“Ние сме на прин­ци­па да се въвеж­дат към опре­де­лен момент необ­хо­ди­ми­те мер­ки. Най-веро­ят­но, ако тръг­нем към лок­да­ун, то пър­во­на­чал­но той ще е час­ти­чен и то за хора­та, кои­то не са вак­си­ни­ра­ни”, под­чер­та той. 

Зам.-здравният минис­тър е кате­го­ри­чен, че няма да при­бър­з­ват с мерките. 

Воде­щи­ят на “Здра­вей, Бъл­га­рия” Вик­тор Нико­ла­ев уко­ри Зла­та­нов, че здрав­ни­те влас­ти не са предуп­ре­ди­ли хора­та от по-рано за сер­ти­фи­ка­ти­те и не са им дали по-дълъг срок да се подготвят. 

А сега ще предуп­ре­ди­те ли въз­рас­т­ни­те хора над 60 годи­ни, че ако нямат вак­си­на, ще им забра­ни­те да си изли­зат от дома?”, запи­та водещият. 

Зла­та­нов опи­та да откло­ни въп­ро­са, но след насто­я­ва­не­то на Нико­ла­ев за отго­вор той отвър­на: “Да, предуп­реж­да­ва­ме пре­ван­тив­но, но не зна­ем как­во ще ста­не. Може да го кажем пред­ва­ри­тел­но”, сму­те­но отвър­на той. 

Той обяс­ни, че ще задъл­жат опре­де­ле­ни струк­ту­ри да се вак­си­ни­рат, как­то напри­мер учи­те­ли­те в момен­та са. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.