Мощен суперкомпютър вече работи в София

Мощен супер­ком­пю­тър вече рабо­ти в София. Той е един от осем­те супер­ком­пют­ри в ЕС. Мощ­ност­та му го нареж­да на 91-во мяс­то в света.

Ще се изпол­з­ва за изслед­ва­ния, свър­за­ни с био­ин­фор­ма­ти­ка­та, вак­си­ни­те, фар­ма­ци­я­та, моле­ку­ляр­на­та дина­ми­ка и меха­ни­ка, кван­то­ва­та химия и биохимия.

Супер­ком­пю­тъ­рът може да помог­не и за раз­ви­ти­е­то на изкус­т­ве­ния инте­лект, меди­ци­на­та, био­ин­же­нер­с­т­во, мете­о­ро­ло­гия и бор­ба с изме­не­ни­е­то на климата.

Чрез него изчис­ле­ния, кои­то са отне­ма­ли над 300 дни, сега могат да се напра­вят за 20.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.