С какви хранителни добавки да започна

За да сме здра­ви, тряб­ва да се хра­ним здра­вос­лов­но. Освен това е нуж­но още да съу­мя­ва­ме и да се дви­жим доста­тъч­но, да пием мно­го вода на ден, да нама­лим нива­та на стрес и да доба­вим към меню­то си хра­ни­тел­ни добав­ки от HealthStore. При­емът на допъл­ни­тел­ни вита­ми­ни, мине­ра­ли и дру­ги цен­ни вещес­т­ва е важен по ред при­чи­ни, но най-вече защо­то неви­на­ги успя­ва­ме да си ги наба­вим в нуж­ни­те коли­чес­т­ва чрез хра­на­та. Как­во ще рече това? Само едно — кол­ко­то по-рано започ­нем да изпол­з­ва­ме суп­ле­мен­ти, тол­ко­ва по-доб­ре. Раз­бе­ре­те още в тази статия.

Защо е важ­но да пием хра­ни­тел­ни добавки

Освен да ни оси­гу­рят доста­тъч­но енер­гия за през деня, тях­но­то при­ло­же­ние може да бъде и мно­го по-широ­ко. Някои ги пият за покач­ва­не на мус­кул­на маса, дру­ги за — изчис­т­ва­не на маз­ни­ни, тре­ти — за под­сил­ва­не на иму­ни­те­та, а чет­вър­ти — за по-добър нощен сън. Деца­та също упот­ре­бя­ват срав­ни­тел­но чес­то хра­ни­тел­ни добав­ки с висо­ко съдър­жа­ние на мик­ро­е­ле­мен­ти и вита­ми­ни — това им пома­га да оста­нат здра­ви дори и през зим­ни­те месе­ци, кога­то има най-мно­го виру­си, спо­де­лят от онлайн мага­зин Healthstore​.bg.

С кои да започнем

Ако се инте­ре­су­ва­те от спор­т­ни хра­ни­тел­ни добав­ки, но все още не сте ги изпол­з­ва­ли, бих­те мог­ли да започ­не­те от тези за начи­на­е­щи. Ста­ко­ве­те са добро реше­ние в слу­чая, като от тях ще наме­ри­те за сила, про­те­и­но­ви, за по-добро хра­нос­ми­ла­не, анти­ок­си­дан­т­ни и др. А може­те да зало­жи­те и на дру­ги видо­ве про­дук­ти, кои­то отно­во ще се отра­зят бла­гоп­ри­ят­но вър­ху ваше­то общо здраве.

Хра­ни­тел­ни­те добав­ки могат да се изпол­з­ват и като лече­ние при опре­де­ле­ни проб­ле­ми. Ето с как­во е удач­но да започнете:

● Ако спор­ту­ва­те — про­те­и­ни, пред- и след­тре­ни­ро­въч­ни пре­па­ра­ти, кре­а­тин, енер­гий­ни баро­ве и дру­ги спе­ци­а­ли­зи­ра­ни хра­ни за трениращи;

● Ако иска­те да подоб­ри­те общо­то си със­то­я­ние — в този слу­чай е добро реше­ние да стар­ти­ра­те с иму­нос­ти­му­ла­то­ри­те, някои вита­ми­ни и мине­ра­ли, как­то и бил­ки. Все­ки един от тези про­дук­ти ще се отра­зи доб­ре на ваше­то здра­ве и ще подоб­ри тону­са ви;

● Реши­ли сте да се погри­жи­те за вън­ш­ния си вид. Как­то всич­ки зна­ем — здра­ве­то отвът­ре, личи отвън, така че обър­не­те вни­ма­ние на със­то­я­ни­е­то на кожа­та, коса­та и нок­ти­те, кои­то са “обра­зец” за това как­во е отвътре;

● Основ­на­та ви цел е да отслаб­не­те — и за тази цел има добро реше­ние — това са фет бър­нъ­ри­те, хра­ни­тел­ни­те добав­ки с диу­ре­тич­но дейс­т­вие, чайо­ве­те, някои шей­ко­ве и нату­рал­ни­те хра­ни с нис­ко съдър­жа­ние на калории.

Начи­на­е­щи или напред­на­ли — иде­я­та да зало­жи­те на редов­ния при­ем на качес­т­ве­ни суп­ле­мен­ти е прекрас­на. Избе­ре­те под­хо­дя­щи­те за себе си и се насла­де­те на тех­ния ефект!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.